ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಅಮೃತಸಂಜೀವನ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಮೃತಸಂಜೀವನಿ ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರಿಸ್ತೋತ್ರ..!

ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮೋ ನಮೋ ವಿಶ್ವವಿಭಾವನಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ಲೋಕಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಶ್ವಸೃಜೇಶ್ವರಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮುಕ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ ॥ 1॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಲೋಕಪಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾಮದಾಯ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾರಣಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲರಕ್ಷಕಾಯ ॥ 2॥

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಕಲಾರ್ತ್ರಿಹರ್ತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ವಿರುಜಃ ಪ್ರಕರ್ತ್ರೇ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲವಿಶ್ವಧರ್ತ್ರೇ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ ॥ 3॥

ಸೃಷ್ಟಂ ದೇವ ಚರಾಚರಂ ಜಗದಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ
ಸರ್ವಂ ತತ್ಪರಿಪಾಲ್ಯತೇ ಜಗದಿದಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ ।
ವಿಶ್ವಂ ಸಂಹ್ರಿಯತೇ ತದೇವ ನಿಖಿಲಂ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪೇಣ ತೇ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ॥ 4॥

ಯೋ ಧನ್ವನ್ತರಿಸಂಜ್ಞಯಾ ನಿಗದಿತಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತೋ ನಿಃಸೃತೋ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಜನಜೀವನಾಯ ಕಲಶಂ ಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣಂ ದಧತ್ ।
ಆಯುರ್ವೇದಮರೀರಚಜ್ಜನರುಜಾಂ ನಾಶಾಯ ಸ ತ್ವಂ ಮುದಾ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ॥ 5॥

ಸ್ತ್ರೀರೂಪಂ ವರಭೂಷಣಾಮ್ಬರಧರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಂಮೋಹನಂ
ಕೃತ್ವಾ ಪಾಯಯತಿ ಸ್ಮ ಯಃ ಸುರಗಣಾನ್ಪೀಯೂಷಮತ್ಯುತ್ತಮಮ್ ।
ಚಕ್ರೇ ದೈತ್ಯಗಣಾನ್ ಸುಧಾವಿರಹಿತಾನ್ ಸಂಮೋಹ್ಯ ಸ ತ್ವಂ ಮುದಾ
ಸಂಸಿಚ್ಯಾಮೃತಶೀಕರೈರ್ಹರ ಮಹಾರಿಷ್ಟಂ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ॥ 6॥

  ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಚಾಕ್ಷುಷೋದಧಿಸಮ್ಪ್ಲಾವ ಭೂವೇದಪ ಝಷಾಕೃತೇ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 7॥

ಪೃಷ್ಠಮನ್ದರನಿರ್ಘೂರ್ಣನಿದ್ರಾಕ್ಷ ಕಮಠಾಕೃತೇ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 8॥

ಧರೋದ್ಧಾರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಘಾತ ಕ್ರೋಡಾಕೃತೇ ಪ್ರಭೋ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 9॥

ಭಕ್ತತ್ರಾಸವಿನಾಶಾತ್ತಚಂಡತ್ವ ನೃಹರೇ ವಿಭೋ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 10॥

ಯಾಂಚಾಚ್ಛಲಬಲಿತ್ರಾಸಮುಕ್ತನಿರ್ಜರ ವಾಮನ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 11 ॥
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾರಣ್ಯಸಂಛೇದಕುಠಾರಕರರೈಣುಕ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 12॥

ರಕ್ಷೋರಾಜಪ್ರತಾಪಾಬ್ಧಿಶೋಷಣಾಶುಗ ರಾಘವ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 13॥

ಭೂಭರಾಸುರಸನ್ದೋಹಕಾಲಾಗ್ನೇ ರುಕ್ಮಿಣೀಪತೇ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 14॥

ವೇದಮಾರ್ಗರತಾನರ್ಹವಿಭ್ರಾನ್ತ್ಯೈ ಬುದ್ಧರೂಪಧೃಕ್ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 15॥

ಕಲಿವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಸ್ಪಷ್ಟಧರ್ಮರ್ದ್ದ್ಯೈ ಕಲ್ಕಿರೂಪಭಾಕ್ ।
ಸಿಂಚ ಸಿಂಚಾಮೃತಕಣೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 16॥

  ಶ್ರೀ ಶಿವ ದಶಾವತಾರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ

ಅಸಾಧ್ಯಾಃ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಾ ಯೇ ಮಹಾರೋಗಾ ಭಯಂಕರಾಃ ।
ಛಿನ್ಧಿ ತಾನಾಶು ಚಕ್ರೇಣ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 17 ॥

ಅಲ್ಪಮೃತ್ಯುಂ ಚಾಪಮೃತ್ಯುಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಾನುಪದ್ರವಾನ್ ।
ಭಿನ್ಧಿ ಭಿನ್ಧಿ ಗದಾಘಾತೈಃ ಚಿರಂ ಜೀವಯ ಜೀವಯ ॥ 18 ॥

ಅಹಂ ನ ಜಾನೇ ಕಿಮಪಿ ತ್ವದನ್ಯತ್
ಸಮಾಶ್ರಯೇ ನಾಥ ಪದಾಮ್ಬುಜಂ ತೇ ।
ಕುರುಷ್ವ ತದ್ಯನ್ಮನಸೀಪ್ಸಿತಂ ತೇ
ಸುಕರ್ಮಣಾ ಕೇನ ಸಮಕ್ಷಮೀಯಾಮ್ ॥ 19 ॥

ತ್ವಮೇವ ತಾತೋ ಜನನೀ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ನಾಥಶ್ಚ ತ್ವಮೇವ ಬನ್ಧುಃ ।
ವಿದ್ಯಾಹಿನಾಗಾರಕುಲಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ ॥ 20॥

ನ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಪ್ರವಿಲೋಕಯ ಪ್ರಭೋಽ-
ಪರಾಧಸಿನ್ಧೋಶ್ಚ ದಯಾನಿಧಿಸ್ತ್ವಮ್ ।
ತಾತೇನ ದುಷ್ಟೋಽಪಿ ಸುತಃ ಸುರಕ್ಷ್ಯತೇ
ದಯಾಲುತಾ ತೇಽವತು ಸರ್ವದಾಽಸ್ಮಾನ್ ॥ 21॥

ಅಹಹ ವಿಸ್ಮರ ನಾಥ ನ ಮಾಂ ಸದಾ
ಕರುಣಯಾ ನಿಜಯಾ ಪರಿಪೂರಿತಃ ।
ಭುವಿ ಭವಾನ್ ಯದಿ ಮೇ ನ ಹಿ ರಕ್ಷಕಃ
ಕಥಮಹೋ ಮಮ ಜೀವನಮತ್ರ ವೈ ॥ 22॥

  ಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ಅಂಬಾ ಸ್ತುತಿ

ದಹ ದಹ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ವ್ಯಾಧಿಜಾಲಂ ವಿಶಾಲಂ
ಹರ ಹರ ಕರವಾಲಂ ಚಾಲ್ಪಮೃತ್ಯೋಃ ಕರಾಲಮ್ ।
ನಿಜಜನಪರಿಪಾಲಂ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ಭಾವಯಾಲಂ
ಕುರು ಕುರು ಬಹುಕಾಲಂ ಜೀವಿತಂ ಮೇ ಸದಾಽಲಮ್ ॥ 23॥

ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ
ಜನಾರ್ದನಾಯ ಸಕಲದುರಿತಾನಿ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ।
ಕ್ಷ್ರೌಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು । ಹ್ರೀಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುರ್ದೇಹಿ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 24॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ॥

ಅಸ್ಯ ಧಾರಣತೋ ಜಾಪಾದಲ್ಪಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ ।
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಜೀವನಂ ಪರಮ್ ॥ 25॥

ಸರ್ವೇ ರೋಗಾಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವಾ ಬಾಧಾ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ ।
ಕುದೃಷ್ಟಿಜಂ ಭಯಂ ನಶ್ಯೇತ್ ತಥಾ ಪ್ರೇತಾದಿಜಂ ಭಯಮ್ ॥ 26॥

॥ ಇತಿ ಸುದರ್ಶನಸಂಹಿತೋಕ್ತಂ ಅಮೃತಸಂಜೀವನ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »