ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಗರುಡಗಮನ ತವ

ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಗರುಡಗಮನ ತವ..!

ಗರುಡಗಮನ ತವ ಚರಣಕಮಲಮಿಹ ಮನಸಿ ಲಸತು ಮಮ ನಿತ್ಯಂ
ಮನಸಿ ಲಸತು ಮಮ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ॥ ಧ್ರು.॥

ಜಲಜನಯನ ವಿಧಿನಮುಚಿಹರಣಮುಖ ವಿಬುಧವಿನುತ-ಪದಪದ್ಮ
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ॥ 1॥

ಭುಜಗಶಯನ ಭವ ಮದನಜನಕ ಮಮ ಜನನಮರಣ-ಭಯಹಾರಿನ್
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ॥ 2॥

  ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಂಖಚಕ್ರಧರ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯಹರ ಸರ್ವಲೋಕ-ಶರಣ
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ॥ 3॥

ಅಗಣಿತ-ಗುಣಗಣ ಅಶರಣಶರಣದ ವಿದಲಿತ-ಸುರರಿಪುಜಾಲ
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ॥ 4॥

ಭಕ್ತವರ್ಯಮಿಹ ಭೂರಿಕರುಣಯಾ ಪಾಹಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಂ
ಮಮ ತಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ, ಮಮ ಪಾಪಮಪಾಕುರು ದೇವ ॥ 5॥

ಇತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೃಂಗೇರೀ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಸ್ವಾಮಿನಾ ವಿರಚಿತಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.🙏
ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »