ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ – Scholarship Complete Information

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ – Scholarship Complete Information has been provided here from 1st standard to degree to diploma to ITI all classes students.

1 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೧ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

2 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೨ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

3 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೩ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೪ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

5 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೫ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

  ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

6 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೬ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

3 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೭ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೩ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೨ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

5 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೮ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೨ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೩ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

9 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

10 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೯ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೧೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೨ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

  ಕುವೆಂಪು - ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ

10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

10 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೧೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೨ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

I ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

7 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೫ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೧ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

II ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

7 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೫ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೧ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

16 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೧೬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೩ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೭ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

15 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೧೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೪ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೩ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

  I ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

7 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೧೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೩ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ೩ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೧ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

4 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಡಿಪ್ಲೋಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು , ೩ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೧ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು:

4 ವಿಧದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು

ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳಿದ್ದು ,೩ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗು ೧ NGO ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು , ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »