ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಸುಂದರ ಕಥೆ

ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಥೆ ವಿಜಯನಗ್ರಾಮ್ ರಾಜನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು?
ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತೆನಾಲಿರಾಮನಿಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದರೆ ತೆನಾಲಿರಾಮ ಕೂಡ ಬಿಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜರು ತೆನಾಲಿರಾಮನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, “ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?”

  ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪವರ್ (ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್) - ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ತೆನಾಲಿರಾಮ ಹೇಳಿದರು, “ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.”

ರಾಜ ಹೇಳಿದ, “ಕಾಗೆಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳು.”

ತೆನಾಲಿರಾಮನು ಹೇಳಿದನು, “ಮಹನೀಯರೇ, ನಾನು ಕಾಗೆಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು, “ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ.”

ತೆನಾಲಿರಾಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, “ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.” ತೆನಾಲಿ ರಾಮ್ ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತೆನಾಲಿರಾಮ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಣಿಸಬಹುದು? ನಂತರ ಮಹಾರಾಜರು ತೆನಾಲಿರಾಮನನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು.
ತೆನಾಲಿರಾಮ ಹೇಳಿದರು, “ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಕಾಗೆಗಳಿವೆ.” ಮಹಾರಾಜರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರು, “ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಗೆಗಳಿವೆಯೇ?” ಹೌದು ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

  ಕಗ್ಗ - ಹಸಿವಿನ ದೇವರು - Hunger God

“ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ.” ರಾಜ ಹೇಳಿದರು.

ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಕಾಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.

ತೆನಾಲಿರಾಮ್ ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜರು ಮೂಕರಾದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page