ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಗ್ಗ – ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ

Perennial devotion – ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ
ಯುಕ್ತಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಡ ಪರದೇಶಿ ।
ಶಕ್ತಿ ಚತುರತೆಯುಡುಗಿ ನೀನು ಸೋತಂದು ।।
ಉತ್ಕ್ರಮಣದರೆಮನದಿ ದೈವವನು ಪಿಡಿದೇನು ।
ಭಕ್ತಿ ರಕ್ತದಿ ಪರಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

In the kingdom of intellect, devotion is a poor refugee.
One day when your brains and energy wane, and you weaken,
Lying on the death bed, half-awake, what use is calling on God?
Let piety flow in your blood. –Mankuthimma

  ವಾದಿರಾಜರ ತಪೋಭೂಮಿ ಶಿರಸಿ ಬಳಿಯ ಸೊಂದ ಅಥವಾ ಸೋದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »