ಕಗ್ಗ – ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ – Negativism

Negativism
ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವದು ಸರಿಯಿದಲ್ಲವೆನುತ ।
ಹರಡಿಕೊಳಬೇಡ ಮುಳ್ಳನು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ ।।
ಕೊರೆಯಾದೊಡೇನೊಂದು ನೆರೆದೊಡೇನಿನ್ನೊಂದು ।
ಒರಟು ಕೆಲಸವೊ ಬದುಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ।।

“This is not right, that is not correct”:
Saying thus, spread not thorns on your bed.
So what if something is not perfect?
Life is but a rough job. –Mankuthimma

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »

You cannot copy content of this page