ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ – About Us

ಈ ಜಾಲತಾಣವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯ, ಮಾಹಿತಿಗಳನು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

Tag: ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು 64 ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ..! ೧.ವೇದ೨.ವೇದಾಂಗ೩.ಇತಿಹಾಸ೪.ಆಗಮ೫.ನ್ಯಾಯ೬.ಕಾವ್ಯ೭.ಅಲಂಕಾರ೮.ನಾಟಕ೯.ಗಾನ೧೦.ಕವಿತ್ವ೧೧.ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ೧೨.ದೂತನೈಪುಣ್ಯ೧೩.ದೇಶಭಾಷಾಜ್ಞಾನ೧೪.ಲಿಪಿಕರ್ಮ೧೫.ವಾಚನ೧೬.ಸಮಸ್ತಾವಧಾನ೧೭.ಸ್ವರಪರೀಕ್ಷಾ೧೮.ಶಾಸ್ತ್ರಪರೀಕ್ಷಾ೧೯.ಶಕುನಪರೀಕ್ಷಾ೨೦.ಸಾಮುದ್ರಿಕಪರೀಕ್ಷಾ೨೧.ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಾ೨೨.ಸ್ವರ್ಣಪರೀಕ್ಷಾ೨೩.ಗಜಲಕ್ಷಣ೨೪.ಅಶ್ವಲಕ್ಷಣ೨೫.ಮಲ್ಲವಿದ್ಯಾ೨೬.ಪಾಕಕರ್ಮ೨೭.ದೋಹಳ೨೮.ಗಂಧವಾದ೨೯.ಧಾತುವಾದ೩೦.ಖನಿವಾದ೩೧.ರಸವಾದ೩೨.ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ೩೩.ಜಲಸ್ತಂಭ೩೪.ವಾಯುಸ್ತಂಭ೩೫.ಖಡ್ಗಸ್ತಂಭ೩೬.ವಶ್ಯಾ೩೭.ಆಕರ್ಷಣ೩೮.ಮೋಹನ೩೯.ವಿದ್ವೇಷಣ೪೦.ಉಚ್ಛಾಟನ೪೧.ಮಾರಣ೪೨.ಕಾಲವಂಚನ೪೩.ವಾಣಿಜ್ಯ೪೪.ಪಶುಪಾಲನ೪೫.ಕೃಷಿ೪೬.ಸಮಶರ್ಮ೪೭.ಲಾವುಕಯುದ್ಧ೪೮.ಮೃಗಯಾ೪೯.ಪುತಿಕೌಶಲ೫೦.ದೃಶ್ಯಶರಣಿ೫೧.ದ್ಯೂತಕರಣಿ೫೨.ಚಿತ್ರಲೋಹ, ಪಾರ್ಷಾಮೃತ್, ದಾರು ವೇಣು ಚರ್ಮ ಅಂಬರ ಕ್ರಿಯ೫೩.ಚೌರ್ಯ೫೪.ಔಷಧಸಿದ್ಧಿ೫೫.ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ೫೬.ಸ್ವರವಂಚನಾ೫೭.ದೃಷ್ಟಿವಂಚನಾ೫೮.ಅಂಜನ೫೯.ಜಲಪ್ಲವನ೬೦.ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ೬೧.ಘಟಿಕಾಸಿದ್ಧಿ೬೨.ಪಾದುಕಾಸಿದ್ಧಿ೬೩.ಇಂದ್ರಜಾಲ೬೪.ಮಹೇಂದ್ರಜಾಲ ಅರುವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು

Translate »